Nova KBM

Podpisana pogodba o prodaji Nove KBM | NKBM

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Začnite tipkati, kar iščete

Podpisana pogodba o prodaji Nove KBM

30 junij 2015
OBVESTILA
Na podlagi določil veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev Nova KBM d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 

Danes so Slovenski državni holding (SDH), Apollo Global Management, LLC (Apollo) in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) sklenili pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža Republike Slovenije v Novi KBM. Vsa razmerja med Novo KBM in komitenti ostajajo nespremenjena. Vloge so varne, poslovanje poteka nemoteno. Kupca Apollo in EBRD si bosta prizadevala za nadaljnjo rast banke, razvoj njenih storitev, širitev ponudbe in utrjevanje odnosov s strankami, tako pri poslovanju z gospodarskimi družbami kot s prebivalstvom, ter z ostalimi deležniki. Z močnim in ambicioznim lastnikom se bo lahko Nova KBM razvijala v rastočo, stabilno in odlično upravljano banko, ki bo lahko po umiku omejitev, povezanih z državno pomočjo, povečevala tržni delež in dokazovala svoj potencial tako obstoječim kot novim strankam. 

 

Ob današnjem podpisu prodajne pogodbe je predsednik uprave Nove KBM Robert Senica med drugim izpostavil, da je Nova KBM tvorno in konstruktivno sodelovala ves čas postopka prodaje. V prihodnjih mesecih se lahko nadaljujejo še ostali koraki, ki sledijo današnjemu podpisu (pridobivanje dovoljenj nadzornih organov, plačilo kupnine, prenos in vpis lastniškega deleža – t.i. »closing« ali konec prodajnega postopka).»Ne glede na procese, ki še sledijo, ostajajo vsa obstoječa pogodbena razmerja za naše stranke nespremenjena, vloge komitentov so varne. Prav tako bomo v Novi KBM in Skupini nemoteno opravljali vse storitve v polnem obsegu,« je ob današnjem podpisu pogodbe o prodaji Nove KBM med SDH in kupcema povedal predsednik uprave Nove KBM Robert Senica.


Senica je dodal, da je z rezultati banke v zadnjem obdobju zadovoljen. Banka je lansko leto končala z dobičkom, trend uspešnega poslovanja pa nadaljuje tudi letos. Zadovoljen je tudi z uresničevanjem zavez iz programa prestrukturiranja in je prepričan, da se bo ta v skladu z začrtano strategijo nemoteno nadaljeval naprej. Senica se svoji ekipi za dobro opravljeno delo, vztrajnost in požrtvovalnost med projektom privatizacije iskreno zahvaljuje.


Verjame, da z novim lastnikom Nova KBM dobiva strateškega investitorja, ki bo znal izkoristiti celoten potencial družbe, utrdil položaj banke na trgu, povečal njene konkurenčne prednosti in še naprej skrbel za dobre odnose z obstoječimi in novimi komitenti. To so tudi cilji, ki so si jih v upravi banke že zastavili v letnem poslovnem načrtu in v programu preoblikovanja. »Za Novo KBM je pomembno, da se še naprej razvija kot sodobna in učinkovita, fleksibilna in inovativna finančna ustanova, ki zadovoljuje potrebe svojih strank in jih aktivno  spremlja na njihovih razvojnih poteh,« je še poudaril Senica.


Dodatno o poslovanju banke in Skupine Nove KBM


Kljub vključenosti v procese prodajnega postopka je Nova KBM ves ta čas postopka do današnjega podpisa pogodbe dosledno uresničevala zaveze, dane Evropski komisiji, in tudi v letošnjem letu nadaljuje uspešno in stabilno poslovanje. To dokazujejo pozitivni poslovni rezultat. Kot posledica aktivnosti za bolj učinkovito poslovanje pa je bilo ob koncu letošnjega prvega trimesečja na ravni Skupine Nove KBM za 4,7 % manj operativnih stroškov kot v enakem obdobju lani.


V skladu z načrtom prestrukturiranja in zavezami, danimi Evropski komisiji, Nova KBM znižuje tveganju prilagojeno aktivo, obenem pa ohranja visoko kapitalsko ustreznost in likvidnost. Med prednostnimi nalogami bodo v prihodnjih mesecih predvsem krepitev upravljanja s tveganji in nedonosnimi terjatvami ter dobičkonosno in varno poslovanje Skupine. 


Rezultati, tako na ravni Nove KBM kot njene Skupine, so ob prvem letošnjem četrtletju pozitivni in presegajo načrtovane. Trend se je nadaljeval  tudi v aprilu, banka je  beležila 21,7 milijona evrov dobička in bistveno presega plan. Prav tako se je izboljšalo razmerje med operativnimi stroški in prihodki (kazalnik CIR), ki je bilo za Novo KBM ob koncu prvega četrtletja 51,87, za Skupino pa 55,95. 


V Skupini Nove KBM se v skladu z načrtom prestrukturiranja nadaljuje tudi konsolidacija. Pri tem so aktivnosti usmerjene predvsem v bančno dejavnost.


Adria Bank AG je konec marca zaključila vse bančne operacije in izpolnila pogoj za vrnitev licence za opravljanje bančne dejavnosti avstrijskemu regulatorju. Sledilo je statusno preoblikovanje iz delniške družbe (Adria Bank AG) v družbo z omejeno odgovornostjo (Adria Abwicklungs GmbH) in v juniju pričetek likvidacije. Likvidacija lizinških družb (KBM Leasing d.o.o.- v likvidaciji, Gorica Leasing d.o.o. - v likvidaciji in KBM Leasing Hrvatska d.o.o.) poteka aktivno dalje, prav tako proces prodaje KBM Banke a.d. v Srbiji: trenutne aktivnosti so povezane s skrbnim pregledom banke in pridobivanjem preliminarnega mnenja srbskega regulatorja za prevzem banke.


V okviru projekta integracije Poštne banke Slovenije v Novo KBM ta čas poteka evalvacija možnih scenarijev integracije.