IZPOLNITE VLOGO IN JO ODDAJTE V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Na voljo smo vsak delovnik od 7:00 do 20:00 


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet


           
 
 
 
 
DomovPoslovanjePlačilne storitvePlačilni sistem Moneta

Plačilni sistem Moneta

 
 

Komu je namenjen

 
Plačilni sistem Moneta je bilateralni neto Plačilni sistem, kjer je Nova Kreditna banka Maribor d.d. Upravljavec PS, ki izvaja funkcijo klirinškega in poravnalnega agenta.
 
 
 
Kaj je plačilni sistem Moneta
 
 
 
 
Nova Kreditna banka Maribor d.d. izračunava bilateralne pozicije na osnovi prometa iz naslova plačevanja z uporabo mobilnega telefona oziroma plačilnega instrumenta Moneta, na plačilnih mestih ter pripadajočih provizij med udeleženci plačilnega sistema, in sicer za transakcije, pri katerih sta tako izdajatelj kot pridobitelj (sklenitelj pogodbe s trgovcem) člana plačilne sheme Moneta in s tem hkrati tudi Udeleženca Plačilnega sistema Moneta.

Poravnava terjatev in obveznosti v Plačilnem sistemu Moneta poteka preko računov Udeležencev Plačilnega sistema pri Novi Kreditni banki Maribor d.d.

V Plačilnem sistemu je za obvladovanje posledic realizacije finančnega tveganja in zagotavljanje pravočasnosti poravnave vzpostavljen instrument zavarovanja za pokrivanje nekritih neto dolžniških pozicij, ki se uporablja v primeru, da posamezen Udeleženec na svojem poravnalnem računu nima dovolj denarnih sredstev za poravnavo svojih dolžniških pozicij.
 
 
 
 
 
Udeleženci Plačilnega sistema Moneta in Odbor PS Moneta
 
 
 
 

Udeleženci PS Moneta so:

 • Telekom Slovenije, d.d.
 • A1 Slovenija, d.d.
 • Nova KBM, d.d.


V Odboru PS Moneta so zastopani predstavniki vseh Udeležencev PS Moneta. Konstituiranje, organizacija, način dela, naloge in odločanje Odbora so podrobneje opredeljeni v Poslovniku Odbora PS Moneta.

 
 
 
 
 
Pravila delovanja Plačilnega sistema Moneta
 
 
 
 

Pravila delovanja Plačilnega sistema Moneta (v nadaljevanju Pravila) sprejemata Upravljavec in Odbor. Pravila so veljavna z dnem, ko BS izda dovoljenje za izdajo oz. spremembo Pravil.

S pristopom v PS Moneta, Udeleženci sprejmejo Pravila in akte, sprejete na njihovi podlagi.

 
 
 
 
 
Pogoji udeležbe v PS Moneta
 
 
 
 

Udeleženec oziroma institucija, ki želi vstopiti v PS Moneta (v nadaljevanju: kandidatka) mora za udeležbo v PS Moneta izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev oz. dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot hibridna plačilna institucija;
 • izpolnjevati mora tehnične pogoje za udeležbo v PS Moneta;
 • z lastnikoma Sistema Moneta mora podpisati:
 • Pogodbo o poslovnem sodelovanju v Sistemu Moneta in
 • Pogodbo o upravljanju Plačilnega sistema Moneta.
 • pri Upravljavcu mora imeti odprt transakcijski račun, ki bo uporabljan za namene poravnave v PS Moneta in sklenjen depozit v skladu s Pravili.
 • Upravljavcu mora posredovati vse zahtevane podatke za Seznam kontaktnih oseb.

 

Prenehanje izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev po sprejemu v PS Moneta se šteje kot kršitev Pravil.

Kandidat na Upravljavca PS Moneta naslovi vlogo za sprejem v PS Moneta s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev

Stroški povezani z vodenjem transakcijskega računa za potrebe poravnave v PS Moneta, so navedeni v CENIKU STORITEV Nove KBM za pravne osebe, ki je dostopen tudi na spletu.

Nova KBM d.d. Udeležencem PS Moneta iz naslova upravljanja PS Moneta drugih nadomestil ne zaračunava.

Poravnalni računi Udeležencev se uporabljajo tudi za druge potrebe Udeležencev, ki pa so na njih dolžni vzdrževati zadostno stanje denarnih sredstev za nemoteno izvajanje poravnave v PS Moneta.

Denarna sredstva instrumentov zavarovanja se vodijo ločeno na depozitnih računih in se v primeru koriščenja prenesejo na račune Udeležencev upnikov neposredno iz teh računov.

 
 
 
 
 
Tehnični pogoji vključitve v PS Moneta
 
 
 
 

Kandidat, ki se želi vključiti v PS Moneta, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti mora dostop do interneta,
 • računalnik z nameščenim novejšo verzijo spletnega brskalnika (npr. Internet Explorer ali Mozilla Firefox),
 • urejen dostop do aplikacije »Moneta – Pregledi in poravnave«,
 • generator enkratnih gesel SecurID.


Stroške namestitev ter vzdrževanje strojne in programske opreme v lasti Udeleženca, plača vsak Udeleženec sam.

Udeleženec mora vse podatke s katerimi razpolaga, varovati pred razkritjem in nepooblaščeno uporabo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo poslovne skrivnosti in varstvo osebnih podatkov.

 
 
 
 
 
Pravice in odgovornosti Udeležencev PS Moneta
 
 
 
 

Udeleženec PS Moneta mora ravnati skladno s Pravili.

Udeleženec PS Moneta ima pravico predlagati spremembe oz. dopolnitve Pravil.

V primeru začasne izključitve ali izstopa Udeleženca iz PS Moneta, so ostali Udeleženci dolžni Upravljavcu, na osnovi prejetega zahtevka, posredovati pisno potrdilo, da do začasno izključenega Udeleženca oz. da do Udeleženca, ki želi izstopiti, nimajo odprtih terjatev iz naslova PS Moneta.

 
 
 
 
 
Instrument zavarovanja
 
 
 
 

Instrument zavarovanja je depozit na odpoklic, obrestovan v skladu z depozitno pogodbo, pod enakimi pogoji za vse Udeležence, ki ga posamezen Udeleženec sklene pri Upravljavcu oziroma rezervacija sredstev, če je Udeleženec istočasno tudi Upravljavec. Uporablja se kot zavarovanje v primeru, da posamezna posamezen Udeleženec na svojem poravnalnem računu nima dovolj denarnih sredstev za poravnavo svojih neto denarnih obveznosti do ostalih Udeležencev.

Za izračun višine zavarovanja se upoštevajo vzajemne skupne neto denarne obveznosti in terjatve vseh Udeležencev PS Moneta v predzadnjem mesecu pred naslednjim obdobjem veljavnosti zavarovanja.

Minimalna višina deponiranih sredstev je 3.000,00 €. Novi Udeleženci deponirajo sredstva v višini 3.000,00 €, oziroma v višini, skladni s sklepom Odbora.

Višino deponiranih sredstev štirikrat letno izračuna Upravljavec, v skladu z Operativnimi navodili.

Instrument zavarovanja se aktivira v primeru, če kateri izmed Udeležencev ne poravna svojih denarnih obveznosti do rokov, navedenih v Pravilih.

 
 
 
 
 
Nadomestne rešitve in postopki za ukrepanje v primeru izrednih okoliščin v PS Moneta
 
 
 
 

Nadomestne rešitve in postopki za ukrepanje v primeru izrednih okoliščin v PS Moneta so:

 • Preklop delovanja vitalnih informacijskih sistemov na katerih tečejo kritične funkcije PS Moneta med primarno (RCA) in sekundarno (RCB) lokacijo banke;
 • Postopki pri upravljavcu v primeru realizacije finančnih tveganj v Plačilnem sistemu Moneta;
 • Takojšnja izključitev udeleženca PS Moneta.
 
 
 
 
 
Uporaba prava
 
 
 
 

Za PS Moneta se uporablja slovensko pravo.

Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Mariboru.

 
 
 
 
 
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
 • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
 • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
 • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
 • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Borzni monitor
Borzni monitor
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Dnevno-nočni trezor
Dnevno-nočni trezor