Nova KBM
 

Varčevanja in depoziti | NKBM

Varčevanja in depoziti

 

VARČEVANJA IN DEPOZITI

 
Na nove račune bodo prenesena tudi vsa veljavna pooblastila, razen posebnih pooblastil za polog gotovine, ki bodo ukinjena. V tem primeru vas prosimo, da si v poslovalnici uredite splošno pooblastilo.
Kartončki in knjižice se ukinjajo, za poslovanje zadostuje navedba številke računa.

Z varčevalnimi produkti lahko posluje samo imetnik varčevanja in za to pooblaščene osebe. Če želijo imetnik oz. pooblaščene osebe opravljati plačila na varčevalne produkte z računov, odprtih pri drugih bankah, morajo imeti posebno pooblastilo, ki se uredi v poslovalnici, v nasprotnem primeru bodo prilivi na varčevalne produkte zavrnjeni. Preko spletne in mobilne banke sklepanje varčevanj s pooblaščenih računov ne bo več možno.

Če imate na svojem varčevalnem računu privarčevana sredstva v domači in tujih valutah, se bodo vaša sredstva v okviru sklenjene pogodbe vodila ločeno.
Banka bo na varčevalnih računih v domači in tujih valutah, na katerih so sredstva vezana 14 ali 30 dni, ukinila obvezno odležanje sredstev, kar pomeni, da vam bodo privarčevana sredstva takoj na razpolago. Banka prav tako ne bo več pošiljala letnih izpiskov poslovanja z varčevalnim računom. Sredstva na vašem varčevalnem računu v domači valuti, ki so se doslej obrestovala po obrestni meri, vezani na EURIBOR, bodo obrestovana po nominalni obresti meri.

Obresti na namenskem in rentnem varčevanju se bodo pripisovale mesečno, in sicer zadnjega dne v mesecu.

Obrestna mera za rentno varčevanje, ki se obrestuje po spremenljivi obresti meri, se bo izračunavala po vrednosti EURIBOR-ja na dan 1. 4. in 1. 10. vsako leto. Če bo skupna obrestna mera negativna, se bodo sredstva rentnega varčevanja obrestovala v višini nominalne avista obrestne mere. Prav tako se ukinja možnost podaljšanja obstoječe pogodbe rentnega varčevanja. Rentno varčevanje se lahko podaljša najkasneje do 15. decembra 2020. Pri izplačevanju rent banka ne bo izvajala usklajevanja višine rent, ampak bo upravičenec prejel dogovorjeno število rent v dogovorjeni višini. Višina obrestnih mer je določena v Sklepu o obrestnih merah.

Pri vseh dolgoročnih vezanih vlogah bo banka vsako leto 31. 12. obresti pripisala glavnici in vezano vlogo obrestovala po višji glavnici, razen v primeru dogovorjenega mesečnega izplačila obresti. Pred potekom dolgoročnega depozita bo stranka o tem prejela obvestilo.

Obrestna mera za vezane vloge, ki se obrestujejo po spremenljivi obresti meri, se bo po poenotenju produktov izračunavala po vrednosti EURIBOR-ja na dan 1. 4. in 1. 10. vsako leto. Upošteva se dejanska vrednost EURIBOR-ja. Če bo skupna obrestna mera negativna, se bo vezana vloga obrestovala po višini nominalne avista obrestne mere.

Če se vezana vloga avtomatsko obnavlja, stranke o avtomatski podaljšavi in novi višini obrestne mere ne bomo obveščali.

Po poteku vezane vloge bo stranka prejela znesek v dveh ločenih delih. Prvi del vključuje glavnico in vse pripisane obresti do meseca pred potekom vezane vloge, v drugem delu so nakazane še obresti, ki so obračunane od začetka meseca do poteka vezane vloge.

Preko spletne in mobilne banke sklepanje depozitov s pooblaščenih računov ne bo več možno. Višina obrestnih mer je določena v vsakokrat veljavnem sklepu o obrestnih merah.


VEČ O VARČEVANJU IN DEPOZITIH 
 
Tukaj najdete najpogostejša vprašanja in odgovore.