Nova KBM
 

Naložbeni vodnik | NKBM

V banki se zavezujemo k preudarnem načinu nalaganja v sklade.

VSE, KAR STE ŽELELI VEDETI O NALOŽBAH V VZAJEMNE SKLADE

V banki si prizadevamo k preudarni izbiri naložb in skrbimo,
da naše stranke podrobno razumejo naložbe v vzajemne sklade
ter z njimi povezane pogoje in stroške.

Licencirani strokovnjaki poskrbijo, da stranke dobijo
svojim željam in potrebam primerne produkte.
 

ZANIMA ME

Nova KBM

PROFIL VLAGATELJA
Opredelite svoj odnos do tveganja.
Ta vam služi kot usmeritev za vam primerne naložbe.


 
 

Nova KBM

PREDNOSTI NALOŽB V VZAJEMNE SKLADE
Enostaven dostop do finančnih trgov.
Brez vezave.
Velika razpršenost.
Likvidnost.
 

Nova KBM

KAKO USPEŠNO VARČEVATI V VZAJEMNIH SKLADIH
Več si preberite v

Brošura Zveze potrošnikov Slovenije in Združenja družb za upravljanje
.


 
 

NAŠA ZAVEZA
 

 Nova KBM
Strokovnost.
Nova KBM
Profesionalnost.
Nova KBM
Transparentnost.
Nova KBM
Prilagodljivost.        
Nova KBM
Izbor najkvalitetnejših tujih in slovenskih družb za upravljanje.

 

 
 
VAŠA ZAVEZA
 
 Nova KBM
Izberite svojemu profilu primeren sklad.
Nova KBM
Določite svoje cilje in kdaj jih želite uresničiti.
Nova KBM
Investirajte že sedaj in redno.
Nova KBM
Investirajte dolgoročno.
Nova KBM
Ostanite zvesti svojim naložbenim ciljem.
 

VSE, KAR MORATE VEDETI O NALOŽBAH V VZAJEMNE SKLADE

Kaj je vzajemni sklad in kako deluje?
 
Vzajemni sklad je skupek premoženja sredstev malih in individualnih vlagateljev z namenom vlaganja v vrednostne papirje, kot so delnice, obveznice, izvedeni finančni instrumenti in druge oblike naložb (surovine, denar, depoziti ipd.). Upravljanje sklada je vedno v skladu z naložbeno politiko sklada, ki je opisana v pravilih delovanja in izvlečku prospekta posameznega vzajemnega sklada.

Vzajemne sklade upravljajo profesionalni in izkušeni upravljalci premoženja.
 
Sredstva vzajemnih skladov se upravljajo tako, da se nalagajo v delnice, obveznice, kratkoročne vrednostne papirje, bančne depozite in ostale naložbe v odvisnosti od tipa in naložbene politike posameznega vzajemnega sklada. Lastniki vzajemnih skladov so vlagatelji, ki vanje vlagajo denarna sredstva in s tem kupujejo enote premoženja vzajemnega sklada. Z vplačilom v sklad vlagatelj postane lastnik sorazmernega dela premoženja vzajemnega sklada. Družba upravlja sklad izključno v korist lastnikov sklada oziroma vlagateljev.

Kaj pomeni razpršenost naložb v vzajemnih skladih?
Vzajemni sklad je sestavljen iz naložb v vrednostne papirje različnih izdajateljev. DZU sredstva vzajemnega sklada razporeja v različne vrste naložb. Glede na to, da je premoženje vzajemnega sklada sestavljeno iz večjega števila naložb, je vpliv ene nedonosne naložbe na premoženje vzajemnega sklada zelo majhen.

Večje število naložb v vrednostne papirje družb z visoko boniteto in ustrezna razpršenost teh naložb tako zagotavljata večjo varnost naložbe

Vzajemni sklad bi teoretično lahko propadel, če bi istočasno propadli vsi izdajatelji vrednostnih papirjev (podjetja, državne institucije, banke itd.), ki so v portfelju sklada. 
Kakšna je donosnost vzajemnih skladov?
Donosnost in raven varnosti v vzajemnih skladih je odvisna od vrste izbranega vzajemnega sklada.

Obvezniški skladi (naložba v državne in/ali podjetniške obveznice) dosegajo praviloma nižjo letno donosnost in hkrati nudijo višjo raven varnosti (nižja volatilnost).

Delniški skladi praviloma dosegajo višjo dolgoročno (priporočeno minimalno naložbeno obdobje je 10 let) povprečno donosnost ter so hkrati bolj volatilni.

Mešani skladi so kombinacija zgoraj omenjenih vrst vzajemnih skladov in praviloma nudijo kombinacijo donosnosti in varnosti.

Donosnost vzajemnih skladov ni garantirana, saj so vzajemni skladi odvisni od gibanja vrednostnih papirjev na borzi.
Kaj je DZU?
DZU je kratica za družbo za upravljanja. DZU je samostojna pravna oseba z ločenim premoženjem od premoženja vlagateljev (premoženja vzajemnega sklada).

DZU je družba, ki upravlja s sredstvi sklada.

Za vlagatelje je pomembno da vedo, da v primeru stečaja družbe to ne vpliva na njihova sredstva v vzajemnih skladih. V tem primeru bo upravljanje skladov prevzel drug DZU.
Kako naložbe v skladih vplivajo na socialne transferje?
Kako vplivajo? Veliki večini vlagateljev malo ali nič.


Kako naložbe v skladih vplivajo na otroški dodatek, državno štipendijo in subvencijo vrtca?
Kratek odgovor je: za veliko večino vlagateljev malo ali nič.
Država razume, da družina ustvarja in potrebuje premoženje ter prihranke.


Pravice se določajo na osnovi dohodkov in premoženja.
Pravico do otroškega dodatka, državne štipendije in subvencije vrtca se določa na osnovi dohodkov družine v preteklem koledarskem letu in premoženja, s katerim družina razpolaga.
Če se je družini bistveno spremenil znesek mesečnega dohodka (na primer že vsaj tri mesece zapored starš prejema nižjo plačo, kot v preteklem letu), se upošteva posplošen dohodek družine na osnovi takšnega spremenjenega priliva.


Dohodki so posplošeno vse to, na kar se obračunava dohodnina.
Naložbe v vzajemne sklade se štejejo v premoženje družine.


Veliko premoženja se NE upošteva:
 •  stanovanje oz. hiša, v kateri oseba dejansko prebiva in ki ne presega primerne kvadrature –na primer za dvočlansko družino  90 m2, za štiričlansko 130 m2
 •  osebno vozilo vrednosti do 10.781,14 evra in osebna vozila, prilagojena prevozu invalidov
 •  premoženje, ki se odplačuje na lizing
 •  premoženje, ki je vir dohodka družine, na primer poslovni prostori, stroji, zemljišča (kmetijska, gozdna in vodna), ki dajejo dohodek
 •  sredstva na računu prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
 •  denar na računu iz še neporabljenega stanovanjskega kredita
Pri vrednotenju premoženja, ki se upošteva pri odločanju o pravici, je družina upravičena do znižanja v višini 48-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, kar je trenutno 18.852 evrov.
Če torej premoženje družine ne presega 18.852 evrov, sploh nima vpliva na pravico do otroškega dodatka.
Če premoženje družine presega ta znesek, se razlika premoženja upošteva tako, kot da prinaša fiktivni letni dohodek, primerljiv vezanim vlogam med eno do dve leti – trenutno 0,40 %.


Poglejmo primer vpliva premoženja družine na višino osnove za določitev otroškega dodatka, državne štipendije in/ali subvencije za vrtec.
Štiričlanska družina, oba starša sta zaposlena s povprečno mesečno plačo v Sloveniji, torej absolutno lahko vložita zahtevo za otroški dodatek, državno štipendijo in subvencioniranje vrtca. Skrbi ju, kako bo premoženje družine vplivalo na višino pravic oz. subvencije.
Družina živi v stanovanju, velikem 85 m2 (se ne všteva v premoženje, ker je manjše od 130 m2), ima en leto dni star avto, ki je vreden še 12.500 evrov (v premoženje se všteva samo razlika od oprostitve), in še en avto, star 8 let (se ne všteva v premoženje, ker ne presega vrednosti 10.781,14 evra).
Vsak družinski član ima varčevalni depozit pri banki, kjer imata starša po 8.000 evrov in otroka vsak po 500 evrov, poleg tega pa ima mama še 3000 evrov v vzajemnih skladih.

 

Lastnik

Vrsta premoženja

Vrednost v €

Upoštevana vrednost v €

Oče

Prihranki v banki

8.000,00

8.000,00

Oče

Osebni avtomobil

12.500,00

1.718,86

Mama

Prihranki v banki

8.000,00

8.000,00

Mama

Vrednostni papirji – sklad

3.000,00

3.000,00

Otrok 1

Prihranki v banki

500,00

500,00

Otrok 2

Prihranki v banki

500,00

500,00

Skupaj

 

32.500,00

21.718,86

Znižanje vrednosti premoženja

48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka

 

-19.304,64

Skupaj upoštevan znesek premoženja

 

 

2412,22

Fiktivni prihodek od upoštevanega zneska

0,40%

 

9,65

 


Torej tej družini premoženje poviša znesek za presojo upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije in/ali subvencije za vrtec za 11,46 evra letno.


Podrobno je sistem obrazložen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Povzeto je razložen tudi na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Opozorilo: Nova KBM ni pristojna za izračunavanje osnove za določanje pravic družine, za to so pristojni centri za socialno delo na osnovi Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Članek je pripravljen na osnovi veljavne zakonodaje in pojasnil na spletnih straneh pristojnega ministrstva z namenom orisa sistema določanja osnove za pravice. Podrobna razlaga je na voljo v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Kakšne vrste skladov poznamo?

 Krovni sklad – Sava InfondKrovni sklad je sklad, ki ima pod t. i. dežnikom podsklade (delniški, mešani in obvezniški skladi). Prednost krovnega sklada je, da so prehodi med podskladi brezplačni in niso obdavčeni. Vlagatelj lahko prehaja med različnimi podskladi in s tem optimizira svojo naložbo.

 Sklad skladov – Raiffeisen Capital Management (RCM)Za sklade skladov (Sicherheit, Ertrag in Wachstum) velja, da je v samem naložbenem portfelju večje število (do 20) skladov. Razlika med krovnim skladom in skladom skladov je, da vlagatelj nima vpliva, kateri skladi so v portfelju in v kakšnem razmerju. Za nabor skladov in razmerje med njimi skrbijo izkušeni in profesionalni upravljalci premoženja.

 Delniški vzajemni skladiDelniški vzajemni skladi vlagajo v delnice različnih podjetij. V teh skladih bo vlagatelj predvidoma dolgoročno ustvarjal višje donose. Tovrstne naložbe so izpostavljene višji nihajnosti in so bolj odvisne od gospodarskih razmer. Primerne so za vlagatelje, ki imajo naložbeno obdobje 10 let in več.

 Mešani vzajemni skladiMešani skladi nalagajo sredstva v delniške in obvezniške naložbe. Namen te vrste skladov je, da se zmanjša izpostavljenost samo enemu naložbenemu razredu. Mešani (uravnoteženi) skladi so namenjeni vlagateljem, ki želijo imeti uravnoteženo izpostavljenost obema naložbenima razredoma. Dolžniški vrednostni papirji (obveznice) namreč ponujajo nižjo donosnost (nižjo nihajnost), delniške naložbe pa višjo donosnost (višjo nihajnost). Priporočeno naložbeno obdobje je 8 let in več.

 Obvezniški vzajemni skladiObvezniški skladi svoja sredstva investirajo pretežno v državne in podjetniške obveznice. Te vrste skladov so manj izpostavljene nihajnosti, posledično pa prinašajo nižjo donosnost. Primerni so predvsem za vlagatelje, ki želijo umirjeno naložbo z nižjimi donosi. Priporočeno naložbeno obdobje je 5 let in več.

Kaj je VEP in kako se izračunava?
VEP je okrajšava za vrednost enote premoženja. Pove nam, koliko je vredna ena enota premoženja sklada na določen dan.

VEP se izračunava za delovne dneve tako, da se od celotnih sredstev sklada odštejejo obveznosti in rezervacije, dobljena razlika pa se deli s številom vseh enot premoženja v obtoku. Število enot v obtoku se povečuje oziroma znižuje glede na vplačila in/ali izplačila sredstev iz sklada.
Kje lahko spremljam gibanje naloženih sredstev?

V naši banki vsem vlagateljem omogočamo 24-urni vpogled v vrednost naloženih sredstev v spletni in mobilni banki. Pogoj za vpogled je podpisano soglasje (Sava Infond).
O stanju svoje naložbe se lahko pozanimate tudi pri naložbenih strokovnjakih v vseh poslovalnicah Nove KBM.

Za koga so primerni vzajemni skladi?
V vzajemne sklade lahko nalagajo sredstva najrazličnejši profili:
 •  fizične in pravne osebe,
 •  mladi in starejši,
 •  izkušeni vlagatelji in vlagatelji, ki se z naložbo v vzajemne sklade srečujejo   prvič,
 •  konservativni in dinamični vlagatelji,
 •  vlagatelji z veliko sredstvi in posamezniki, ki želijo privarčevati   z mesečnimi vplačili.
Kakšen je davek na kapitalski dobiček?
Vlagatelji v Republiki Sloveniji so v primeru izplačila obvezani plačati davek na kapitalski dobiček (od 1. 1. 2020 dalje):
 

Naložbeno obdobje

Višina davka na kapitalski dobiček

0 – 5 let

27,5 %

5 – 10 let

20 %

10 – 15 let

15 %

15 – 20 let

10 %

nad 20 let

0 %

NE PREZRITE ŠE:

 
PRED NALOŽBO V VZAJEMNE SKLADE
Nova KBM

Naložbeno obdobje in cilji.


 
Nova KBM

Dolgoročna ali kratkoročna naložba?


 
Nova KBM

Možnosti vplačil.


 
Nova KBM

Brošura Zveze potrošnikov Slovenije in Združenja družb za upravljanje.


 
IZBIRA VZAJEMNIH SKLADOV IN NAČINA VPLAČIL
Nova KBM

Pravilna zgradba portfelja


 
Nova KBM

Enkratno vplačilo


 
Nova KBM

Mesečno vplačilo


 
Nova KBM

Kombinacija enkratnega in mesečnega vplačila


 
MED NALOŽBO
Nova KBM

 Prilagodljivost naložbe


 
Nova KBM

Kaj storiti, če tečaji zanihajo? 


   
Nova KBM

Menjava med skladi 


 
Nova KBM

Vstopna in upravljavska provizija 


 
Nova KBM

Kje lahko spremljam svojo naložbo? 


 
OB IZPLAČILU
 Nova KBM

Davek na kapitalski dobiček


 
Nova KBM

Izstopni stroški


 
Nova KBM

Kako si privarčevana sredstva izplačam?


 
OPOZORILO VLAGATELJEM
Infond vzajemne sklade upravlja družba Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., vzajemne sklade Raiffeisen Capital Management (v nadaljevanju: RCM) upravlja družba Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H., sklade BNP Paribas upravlja družba BNP Paribas Investment Partners, sklade Allianz Global Investors Fund upravlja družba Allianz Global Investors Luxembourg S.A., sklade Deka Investmentfunds upravlja družba Deka International S.A., Luxembourg.Triglav skladi, ki jih upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o..

Družbi Allianz Global Investors Luxembourg S.A. ter Deka International S.A., Luxembourg sta se odločili za deregistracijo vseh svojih vzajemnih skladov v Sloveniji.

Trženje, distribucijo in vplačila Infond skladov ter skladov RCM in BNP Paribas v Sloveniji opravlja Nova KBM d.d..

Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene in garantirane donosnosti. Naložbe v vzajemne sklade niso zajete v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Prospekt z vključenimi pravili upravljanja posameznega Infond sklada oz. Prodajni prospekt, Ključni podatki za vlagatelje, Letno in Polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas v poglavju Vzajemni skladi, na sedežu družbe Nove KBM d.d. in v vseh poslovalnicah družbe Nove KBM d.d..

Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v vzajemni sklad. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov RCM in BNP Paribas so dnevno objavljeni v časopisu Časnik Večer. Vstopne provizije oz. distribucijska provizija se pri posameznih skladih se gibljejo v večini med 0 in 3 odstotki vplačanega zneska. Izstopne provizije ni, upravljavske provizije posameznih skladov so razvidne na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas.

Podatki na tej spletni strani niso ponudba niti priporočilo za nakup ali prodajo niti investicijska analiza in ne predstavljajo storitev investicijskega svetovanja, temveč so samo informativne narave.

Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe in točnih podatkov glede naložbe v vzajemni sklad naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto.
KAJ POTREBUJETE?
Fizične osebe : 
 •  veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje),
 •  potrdilo o davčni številki,
 •  številko osebnega računa (priporočamo račun pri Novi KBM zaradi hitrejšega  prenosa denarnih sredstev).

Pravne osebe: 
 •  izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev,
 •  davčno številko pravne osebe,
 •  številko poslovnega računa,
 •  osebni dokument zakonitega zastopnika,
 •  davčno številko zakonitega zastopnika,
 •  obrazec s podatki o fizičnih osebah, ki imajo najmanj 25 % upravljalskih pravic v pravni osebi.
Za podrobnejše informacije pri ureditvi pogodbene dokumentacije pravnih oseb smo vam na voljo v Sektorju investicijskega bančništva in skrbniških storitev.
SPLOŠNE INFORMACIJE
Za varčevanje oziroma naložbe sredstev v vzajemne sklade lahko uporabljate različne načine vplačil:
 •  posamičnima oz. enkratna vplačila,
 •  mesečna vplačila  (možnost sklenitve trajnika/direktne obremenitve),
 •  kombinacijo obeh možnosti (večji znesek vplačate enkratno, sklenete pa tudi   mesečni trajnik/direktno obremenitev).
 
Ob vplačilu s plačilnim nalogom v vzajemne sklade v poslovalnicah Nove KBM ne zaračunavamo nadomestila

ZGODBE NAŠIH STRANK

Nova KBM


Varčevanje za pokojnino

"Ko sem bil mlajši, nisem nikoli razmišljal o pokojnini, saj se mi je pokoj zdel zelo daleč."
 


 
 

Nova KBM


Varčevanje za šolanje otrok

"Starševsko odgovornost predstavlja zame predvsem to, da s partnerjem zagotoviva dolgoročno družinsko finančno stabilnost."

 
 

Nova KBM


Nizke obrestne mere na bančnih depozitih

"Velik del svojega življenja sem porabil za to, da sem privarčeval znesek, ki bi mi zagotovil finančno varnost."