Nova KBM

NAGRADNA IGRA: »Osvoji skodelico in nalepke iz kolekcije Primoža Rogliča« | NKBM

Sodelujte v nagradni igri!

Začnite tipkati, kar iščete

NAGRADNA IGRA: »Osvoji skodelico in nalepke iz kolekcije Primoža Rogliča«


Pravila nagradne igre
 
1. ČLEN: ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre je NOVA KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju: »organizator«). Nagradna igra ni sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Meta.
 
2. ČLEN: NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je spodbuda in interakcija z uporabniki družbenega omrežja Instagram ter promocija storitev in ponudb organizatorja.
 
3. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI
Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in je na dan začetka nagradne igre (9. 7. 2024) stara najmanj 18 let.
 
4. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI
Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da všečka Instagram objavo z dne 9. 7. 2024 in v komentarju Instagram objave z dne 9. 7. 2024 odgovori na vprašanje.
 
Nakup ni pogoj za sodelovanje. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem imenu in za svoj račun ter s svojimi osebnimi podatki. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije za žreb.
 
5. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje največ enkrat med 9. 7. 2024 in 14. 7. 2024 do 23:59.
 
6. ČLEN: NAGRADA
Nagrada v nagradni igri: skodelica in paket nalepk iz kolekcije Primoža Rogliča. Vrednost nagrade ne presega 42 EUR, zato se ne všteva v davčno osnovo.
 
Izžrebanec ne more zahtevati nagrade v večjih količinah. Izžrebanec je upravičen le do nagrade, za katero je bil izžreban. Izžrebanec lahko prejme največ eno nagrado. Nagrade ni možno zamenjati za druge storitve. Nagrada ni prenosljiva.
 
Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.
 
7. ČLEN: NAGRADNI ŽREB
Žrebanje bo izvedeno dne 15. 7. 2024 na sedežu organizatorja – Nove KBM d.d, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija. Žrebanje bo opravljeno računalniško in ne bo javno. Pri žrebanju bo sodelovala tričlanska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. O poteku žrebanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.
 
Rezultati žrebanja oziroma dodelitve nagrad so dokončni.
 
8. ČLEN: RAZGLASITEV IZŽREBANCEV IN SPREJEM NAGRAD
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni na dan žrebanja, na Instagram strani Nove KBM, v komentarju pod objavo. Obvestilo bo vsebovalo tudi poziv, da organizatorju v zasebno sporočilo pošljejo svoj naslov, na katerega pošljemo nagrado. Nagrajenec mora posredovati svoj naslov v roku osmih (8) dni od obvestila, v nasprotnem primeru ni upravičen do nagrade.
 
9. ČLEN: OMEJITEV ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA
S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s pogoji, ki so opredeljeni v teh pravilih nagradne igre. Organizator ne prevzema nikakršne pravne, moralne ali materialne odgovornosti izhajajoče iz nagrad ali nagradne igre ali odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrad.
 
Organizator prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake za nezanesljivost ali nedelovanje strani Instagram in za napake na strani pošte. Organizator ne odgovarja, če izžrebanec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi okoliščin, ki niso odvisne od organizatorja.
 
Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri (stroški, ki nastanejo z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški prenosa podatkov z interneta itn.).
 
10. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Organizator obdeluje osebne podatke le za namen podelitve nagrade in obveščanja o izžrebancih oz. nagrajenih udeležencih nagradne igre, z objavo uporabniškega imena Instagram profila izžrebanca na Instagram strani Nove KBM.
 
Osebni podatki sodelujočih v nagradni igri so varovani v skladu z veljavno zakonodajo in s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov ter vsakokrat veljavnimi Splošnimi informacijami o varovanju osebnih podatkov.
 
Nagrajenec nagradne igre mora za prejetje nagrade organizatorju podati osebne podatke: ime, priimek in naslov. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade. Osebne podatke bo organizator obdeloval, dokler je to potrebno za namene podelitve nagrade.
 
Sodelujoči v nagradni igri lahko sodelovanje kadarkoli prekliče in zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravke, blokiranje in izbris osebnih podatkov ter vložitev pritožbe. Navedene pravice ter postopki varovanja in obdelave so podrobneje opredeljeni v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani banke ter v poslovalnicah Nove KBM.
 
Svoje strinjanje za vključenost v nagradni žreb lahko udeleženci kadarkoli prekličejo na naslovu marketing@nkbm.si.
 
11. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.
 
12. ČLEN: KONČNE DOLOČBE
Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s tem izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in z njimi soglaša. Pravila bodo objavljena na spletni strani www.nkbm.si/nagradna-igra-osvoji-skodelico-in-nalepke, veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre, tj. 9. 7. 2024.
 
Povezava do teh pravil bo dostopna tudi v besedilu Instagram objave o nagradni igri na Instagram strani Nove KBM. Ta pravila se lahko spremenijo v primeru spremembe predpisov, njihovega tolmačenja ali iz drugih utemeljenih razlogov. O morebitni spremembi pravil bo organizator udeležence obvestil z objavo na Instagram strani Nove KBM.
 
V primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro nas lahko kontaktirate na: marketing@nkbm.si.
 
Nova KBM, d.d.
 
Maribor, 9. 7. 2024