Nova KBM
 

Informacije javnega značaja | NKBM

Dne 21.4. 2016 je Nova KBM d.d.postala zasebna delniška družba in kot taka ni več pod prevladujočim vplivom države ali drugih oseb javnega prava. Na podlagi navedenega Nova KBM d.d. ni več zavezanka v skladu z 10. a členom Zakona o dostopu do informacij j

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
 
Nova KBM d.d. je dne 21.4. 2016 postala zasebna delniška družba in kot taka ni več pod prevladujočim vplivom države ali drugih oseb javnega prava. Posledično banka ni več zavezanka v skladu z 10. a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za posredovanje informacij javnega značaja v svetovni splet. Kljub temu pa je v skladu s 4. odstavkom 1.a člena zavezana za informacije javnega značaja, ki so nastale v času, ko je Nova KBM d.d. bila pod prevladujočim vplivom, in sicer za obdobje 5 let po prenehanju.

Tako so objavljeni podatki v skladu z 11. odstavkom 10.a člena iz pogodb, ki jih je Nova KBM d.d. sklenila do 21.4.2016, in podatki v skladu z 12. odstavkom 10.a člena.

Kljub temu, da je Nova KBM d.d. od 21.4.2016 v zasebni lasti, pa zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) v 3. odstavku 64. člena določa obveznost, da mora biti vsaka javno objavljena vsebina dostopna še vsaj pet let po objavi. Na podlagi navedenega objavljamo spodnjo vsebino.

 
 
POSTOPEK PRIDOBITVE INFORMACIJ
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) določa postopek pridobitve informacije.
Prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo s pisno zahtevo ali pa z neformalno – ustno zahtevo. Pravno varstvo ima le prosilec, ki je podal pisno zahtevo.

Zahteva mora vsebovati:
  • navedbo banke,
  • podatke o prosilcu (osebno ime oz. naziv in naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca),
  • informacijo, s katero se želi prosilec seznaniti,
  • način seznanitve.

V zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:
  • informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti,
  • na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije (klasičen ali elektronski zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa),
  • za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti (pridobitni oziroma nepridobitni namen).

O zahtevi mora banka odločiti v roku 20 delovnih dni, sicer se šteje, da je bil dostop zavrnjen. Če zahtevi ugodi, prosilcu posreduje zahtevano informacijo, v nasprotnem primeru pa prosilca s pisnim odgovorom obvesti o razlogih, zaradi katerih zahtevanih informacij ne more posredovati.
VPOGLED V ZAHTEVANO INFORMACIJO
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se zaračunajo materialni stroški.


Osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja, sta Anita Perko in Jasmina Šetinc Šebek.

Prosimo vas, da nam pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov ijz@nkbm.si ali po pošti na naslov Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, s pripisom “Zahteva za dostop do informacij javnega značaja”.

Objava informacij javnega značaja na podlagi 12. odstavka 10. a člena ZDIJZ
Objava informacij javnega značaja na podlagi 11. odstavka 10. a člena ZDIJZ
Objava informacij v skladu s 64. členom ZSDH-1