Nova KBM

Delničarji Nove KBM zmanjšali število članov nadzornega sveta | NKBM

Delničarji Nove KBM d.d. so na današnji skupščini s spremembo Statuta banke zmanjšali število članov nadzornega sveta s sedem na šest. S temi spremembami banka uresničuje priporočila Evropske komisije o zmanjšanju števila članov nadzornega sveta. Skupščina se je seznanila z doseženim poslovnim izidom Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2013. Upravi banke in nadzornemu svetu je podelila razrešnico za poslovno leto 2013. Za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2014 so delničarji imenovali družbo Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana. Delničarji so se seznanili tudi s Politiko ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij.

Začnite tipkati, kar iščete

Delničarji Nove KBM zmanjšali število članov nadzornega sveta

27 junij 2014
OBVESTILA
Delničarji Nove KBM d.d. so na današnji skupščini s spremembo Statuta banke zmanjšali število članov nadzornega sveta s sedem na šest. S temi spremembami banka uresničuje priporočila Evropske komisije o zmanjšanju števila članov nadzornega sveta. Skupščina se je seznanila z doseženim poslovnim izidom Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2013. Upravi banke in nadzornemu svetu je podelila razrešnico za poslovno leto 2013. Za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2014 so delničarji imenovali družbo Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana. Delničarji so se seznanili tudi s Politiko ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij.
 

Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. je sprejela spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d. Z zmanjšanjem števila članov nadzornega sveta s sedem na šest banka tudi nadalje uresničuje priporočila Evropske komisije o zmanjšanju števila članov nadzornega sveta banke. Nadzorni svet namreč od marca 2014, z odstopno izjavo člana dr. Egona Žižmonda, opravlja operativno funkcijo v sestavi šestih članov. Prav tako je skupščina sprejela sklep, po katerem članom uprave Nove KBM ne pripada plačilo iz naslova opravljanja funkcije člana nadzornega sveta v podrejeni družbi Skupine Nova KBM, razen povračila stroškov v skladu z vsakokratnim sklepom skupščine podrejene družbe. 


Delničarji so se seznanili z doseženim poslovnim izidom Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2013. Banka bo izgubo pokrila iz kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička. Delničarji banke so za poslovno leto 2013 podelili razrešnico upravi banke in nadzornemu svetu. Prav tako so se seznanili z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v  letu 2013.


Za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2014 so imenovali družbo Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana, seznanili pa so se tudi s Politiko ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (Politika fit & proper). Obravnavana politika je sestavni del dokumentacije, ki opredeljuje pravila, kriterije in mehanizme upravljanja in nadzora korporativnega upravljanja Nove KBM. Namen te politike je skupaj z drugimi strategijami s področja korporativnega upravljanja banke, v obliki sistemsko povezane celote v Novi KBM d.d., zagotoviti preudarno vodenje in krepitev upravljanja s tveganji.