Nova KBM

27. redna skupščina Nove KBM | NKBM

Danes je potekala 27. redna skupščina Nove KBM d.d., na kateri je pravice Republike Slovenije kot edinega delničarja banke zastopal Slovenski državni holding (SDH).

Začnite tipkati, kar iščete

27. redna skupščina Nove KBM

20 avgust 2015
OBVESTILA
Danes je potekala 27. redna skupščina Nove KBM d.d., na kateri je pravice Republike Slovenije kot edinega delničarja banke zastopal Slovenski državni holding (SDH).
 
Skupščina se je seznanila z Letnim poročilom Nove KBM in Skupine Nove KBM za leto 2014, s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 
 
Nova KBM je v poslovnem letu 2014 ustvarila čisti dobiček v višini 35,9 milijona evrov. Po oblikovanju zakonskih, statutarnih in drugih rezerv iz dobička, skladnih z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-2), je bilančni dobiček banke v letu 2014 znašal 8,5 milijona evrov. Skupščina je sprejela sklep, da se bilančni dobiček v celoti uporabi kot preneseni dobiček, kar pomeni, da bo o njegovi uporabi odločala skupščina v naslednjih poslovnih letih.  
 
V nadaljevanju je skupščina upravi in nadzornemu svetu Nove KBM podelila razrešnico za poslovno leto 2014 ter se seznanila z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v lanskem poslovnem letu. Sprejela je tudi spremembe in dopolnitve Statuta banke, s katerimi se je ta prilagodil  novemu Zakonu o bančništvu (ZBan-2), ki je pričel veljati 13. maja letos. 
 
Za revizorja Nove KBM in Skupine Nove KBM za obdobje treh poslovnih let (2015, 2016, 2017) je skupščina imenovala družbo Deloitte Revizija d.o.o. Ljubljana.


Povezava: 
https://www.nkbm.si/skupscina

Več informacij: 
Karidia Toure Zagrajšek
Svetovalka za komuniciranje I Communications Adviser
Sektor marketinga in korporativnega komuniciranja I Marketing and Corporate Communications Department  I Ulica Vita Kraigherja 4 I 2505 Maribor
T: + 386 (0)2 229 27 16 I M: + 386 (0)41 729 341
pr@nkbm.si